Vàng 3000K

Showing 1–24 of 66 results

Xem thêm chi tiết về nhiệt độ màu tại :

Nhiệt độ màu là gì và ứng dụng như thế nào ?

93,000  76,200 
154,000  120,000 
151,000  120,000 
121,000  100,000 
2,172,000  1,674,000 
11,900,000  7,424,000 
9,690,000  7,146,000 
7,290,000  3,742,000 
2,799,000  2,240,000 
1,379,000  1,150,000 
92,000  76,200 
82,000  67,200